Åpenhetsloven

Redgjørelse Åpenhetsloven Braathen Landskapsentreprenør AS

Kvalitet

Policy for kvalitet

Bærekraft

Policy for etikk og samfunnsansvar

Utslippsfrie kjøretøy: Målet for 2022 er en andel på 60%, og målet i løpet av 2024 er at 80% av våre kjøretøy skal være utslippsfrie. I 2019 var 13% av bilene våre nullutslippskjøretøy. I september 2022 nådde vi en intern milepæl og for første gang er den utslippsfrie andelen av kjøretøyparken vår over 50%, og på god vei mot vårt mål om 60% i løpet av 2022.

CO2tonn-ekvivalenter besparelse: For 2023 har vi satt oss som mål å oppnå en miljøbesparelse i vår egen maskin- og kjøretøy-park på 700 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer det femten 16-20tonn diesel-gravemaskiner slipper ut, eller det 235 personbiler slipper ut på ett år. For 2022 ligger vi på ca. 550 tonn CO2-ekvivalenter, og vi er i god rute mot å nå vårt mål.

Avfallssortering: Målet vårt >95%. Totalt for bedriften ble resultatet 97% i 2021.

Likestilling, mangfold og inkludering

Braathen Landskapsentreprenør AS imøtekommer de krav som blir stilt til oss som arbeidsgiver når det gjelder likestillings-, mangfolds- og inkluderingsarbeid. Dette anser vi som viktig for arbeidsmiljøet og for å være en attraktivarbeidsplass for våre ansatte.

Hos oss skal vi ha et mangfoldig arbeidsmiljø der alle møtes med respekt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, alder, livssyn eller seksuell orientering.

Vi har blant annet en samarbeidsavtale med NAV som omhandler rekrutering, arbeidstrening og inkludering som vi benytter aktivt.

I Braathen Landskapsentreprenør benytter vi kvalifikasjonskravet som bærende prinsipp ved ansettelser.